පිටසකවලින් ප්‍රශ්නයක්…. Aliens: Fireteam Elite ගහන්න සෙට් වෙන්න GLK.Forerunner එක්ක | GLKtv

පිටසකවලින් ප්‍රශ්නයක්…. Aliens: Fireteam Elite ගහන්න සෙට් වෙන්න GLK.Forerunner එක්ක | GLKtv

Stream එක sponsor කරන්නේ:
– Logitech G Sri Lanka: Logitech G Sri Lanka Community
– Samsung Members: Samsung Games & Esports Sri Lanka
– MSI Gaming Sri Lanka: MSI Gaming

Stream එක watch කරලා share කරන්න යාළුවොන්ටත් බලන්න:
– Facebook: https://www.facebook.com/glktv.live/
– YouTube: https://youtube.com/gamerlk/live
– Twitch: https://twitch.tv/gamerlk

අපේ channels subscribe කරලා notification on කරලා live වලට සෙට් වෙන්න.

#AliensFireteamElite #AdventureTime #GLKForerunner #glktv #samsungmembers #LogitechG #MSI #MSIgaming #gamerlk #esports #srilanka

Episode 47 | Adventure Time with GLK.Forerunner | 26 Sep 2021

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x